Tre�diena, 2004. gada 26. maijs 

 
 
Vair�k koment�tie raksti
Izdev�ga domaina re�istr�cija! (81)
Pirmais iespaids par Sony Cyber-Shot DSC-F828. (68)
Best electric guitar for kids
K� izv�l�ties ciparu fotokameru (3 da�a). (62)
K� izv�l�ties ciparu fotokameru (2 da�a). (44)
Paties�ba par nos��anos uz m�ness. (40)
Canon PowerShot A60 un Casio QV-2300UX sal�dzin��ana. (31)
Mekl�t lap�..
IesakamJa v�lies ies�t�t k�du rakstu, tad nekautr�jies un spied �eit

best acoustic guitar under 500
Is Fender Play Worth It
Kawaii Pillows
best acoustic guitar under 200
Kawaii Keychains
kids acoustic guitar
DIY

Ja v�lies sav� lap� izvietot nor�di uz tikai.info tad vari dro�i izmantot zem�k redzamos banerus


4.6 Kb


2.6 Kb 

�slaic�ga failu glab�tuve
Ievietoja SpokS 03.05.2004 [01:41]

koment�t (10)

Bie�i vien esmu sastapies ar situ�ciju, kad k�ds grib iedot k�du failu, bet �im cilv�kam nau kur �o failu uzmest. Caur mailu s�t�t - nevienm�r tas lab�kais variants un faila izm�rs atbilst at�autajam.
Nejau�i net� uzg�ju serveri, uz kura iesp�jams aug�upiel�d�t failu, ne liel�ku par 20 Mb. P�ctam failam tiek pie��irta saite, kuru var pateikt draugam un vi�� var�s lejupiel�d�t failu.
Fails uz servera glab�j�s 7 dienas.
Kautkas l�dz�gs *.LV net� ir paste.php.lv. Lai gan tas nau saist�ts ar failiem, bet ideja ir l�dz�ga.

K� piem�ru var m��in�t ieg�t failu webfile.ru/2312, parole: "tikai.info" (bez p�di��m).

 

EVEREST Home Edition 1.0
Ievietoja SpokS 27.04.2004 [11:45]

koment�t (5)

EVEREST Home Edition - programma, kas aizst�j AIDA32, kuras izstr�de jau labu laiku ir p�rtraukta. Programma paredz�ta lai noteiktu "kas l�c�tim (datoram) v�der�", k� ar� lai optimiz�tu t� darb�bu. Pieejams interfeiss divdesmit piec�s da��d�s valod�s. Latvie�u valoda pagaid�m v�l nau, bet tas ir labojams ;)
Programma �oti l�dzin�s AIDA32

Fails:
everesthome100.zip [2.22 Mb]
Instal�jama versija pieejama programmas m�jaslap�

 

Pirmais iespaids par Sony Cyber-Shot DSC-F828.
Ievietoja NB Inc [http://www.nbinc.lv] 26.04.2004 [21:39]

koment�t (68)

Savu pirmo kameru nopirku 2002. gada august�. T� bija Tikai.Info lap� min�t� Casio QV-2300UX. Tajos laikos 2 Mpix kamera skait�j�s nu varb�t ne pati lab�k�, bet tom�r bija labs pirkums. Bet laiks iet uz priek�u un p�c diviem gadiem ciparu fotokameru tirg� ir notikusi diezgan strauja tehnolo�iju att�st�ba un 2 Mpix jau pat neskait�s s�kuma l�me�a kamera. T�p�c nol�mu "noupgreidoties" uz ko jaun�ku - Sony DSC-F828, lai var�tu �o kameru lietot k� minimums n�kamos 2 gadus.

 

pods.lv jaun� izskat�
Ievietoja SpokS 13.04.2004 [01:21]

koment�t (4)

K�du laiku atpaka� pods.lv serverim nobruka cietnis. Nu kam negad�s.
coolynx ir pacenties un uzcepis jaunu(?) dzini un dizainu.
Pagaid�m gan tas viss ir testa re��m�.

P�c neilga p�traukuma beidzot ir palaista ar� lapas "norm�l�" versija ar vis�m iepriek� pieejamaj�m iesp�j�m. Bet t� k� t� ir nedaudz p�rtais�ta un atrodas test��anas stadij�, tad �obr�d tiek saukta par Pods.lv v0.5 alfa versiju.

 

M�KSL�GAIS INTELEKTS
Ievietoja krizdabz [http://kzd.times.lv] 08.04.2004 [17:40]

koment�t (6)

Past�jos te, kas man dar�s cietaj� un atradu, ka man v�l ir da�i darbi, kurus esu raxt�jis skol� d�� inform�tikas stund�m, lai atz�mes lab�kas b�tu. Tad nu nav ko sveci zem p�ra tur�t - �emiet un lietojiet uz vesel�bu... :) �oreiz tas ir refer�ts par m�ksl�go intelektu, jeb AI...

 

Microsoft atv�rt� koda produkts.
Ievietoja SpokS 06.04.2004 [16:24]

koment�t (3)

Neticami, bet fakts. Microsoft izlaidis atv�rt� koda programmat�ru. Produkts sauc�s Windows Installer XML (WIX). Tas ir atrodams SourceForge lap�, kur "m�jas" atradu�i ar� citi popul�ri atv�rt� koda projekti.

Windows Installer XML paredz�ta msi un msm failu veido�anai.

The Windows Installer XML (WiX) is a toolset that builds Windows installation packages from XML source code. The project, originally developed internal to Microsoft, was released today under the Common Public License (a first for Microsoft). With this release developers outside Microsoft can take advantage of the same toolset being used today to create the installation packages for products like Microsoft Office, Microsoft SQL Server, and many others.

Resurs: story.news.yahoo.com

 

Windows XP sp2 boot disks
Ievietoja SpokS 30.03.2004 [13:25]

koment�t (4)

Windows XP instal�cijas disks ar SP1 ir, bet nu jau labu laiku atpaka� ir izn�kusi SP2 priek� windows XP.

p2p t�klos v�l nevar atrast? Nekas... tais�sim pa�i. Viss kas nepiecie�ams ir Windows XP (home vai professional), Windows XP SP2, kas ir lejupiel�d�jama no Microsoft lapas. Protams neiztikt bez disku rakst��anas programmas (piem�ram Nero). Vajadz�s ar� t�du labu softi�u (pal�dz ja k�du disku nelasa) k� ISOBuster.

T�l�k par diska izveidi las�t iamnotageek.com lap�.

 

T�rpam Bagle jaunas modfik�cijas
Ievietoja SpokS 19.03.2004 [12:48]

koment�t (11)

Speci�listi no firmas Sophos Ir atkl�ju�i v�l �etras jaunas, t�rpa Bagle, modifik�cijas. �is t�rps par�d�jies apm�ram divus m�ne�us atpaka�, un l�dz �im t� autors(i) izlaidu�i v�l da��s �� t�rpa modifik�cijas.

 

Internets k��st arom�tisks
Ievietoja SpokS 23.02.2004 [09:47]

koment�t (19)

Autors: Reinis Liepkalns ( http://palma.serveris.lv )

Interneta pakalpojumu sniedz�js Telewest Broadband ir n�cis klaj� ar k�du diezgan interesantu produktu - pie datora pievienojamu ier�ci, kura dod iesp�ju nos�t�t un sa�emt arom�tiskus e-pastus.

Ier�ce, saukta par "ScentMail", internetu padara re�listisk�ku. T� bez redzam� un dzirdam� internet� ienes ar� tre�o saj�tu - sao�amo.

 

MySQL Administrator download.
Ievietoja SpokS 12.02.2004 [09:44]

koment�t (1)

Iepriek��j� rakst� piemin�ju ka MySQL administrator v�l nav pieejams lejupiel�d��anai. �or�t viss amin�j�s, atn�ca mails ar pazi�ojumu ka var iet uz Mysql.com un lejupiel�d�t programmu apskatei.

Ir pieejami ar� programmas izejas kodi.

 

� 2003-2004 www.tikai.info (editor@tikai.info). Dizains NB Inc.
All rights reserved. Visas ties�bas aizsarg�tas

Top.Good.lv - Good Rating system